Общи условия

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА www.новините.ею


1.ОБЩИ УСЛОВИЯ


1.1 Тези условия уреждат общите правила за ползване на интернет страницата www.новините.ею (Страницата) .
С всяко ползване на ресурсите на Страницата, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

1.2 УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.


2. ОПИСАНИЕ НА РЕСУРСИТЕ НА СТРАНИЦАТА


2.1 Ресурсите, които Страницата предлага са:
• новини и актуална информация свързана с България, Европа, Света и други;
• становища, анализи;
• публикации и други фото и видео материали;
• връзка към други интернет страници.


2.2 Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има достъп до качените на сайта материали.


2.3 Новините ЕЮ не носи отговорност за каквито и да са загуби, преки, непреки или последващи вреди и пропуснати ползи, в резултат на или във връзка с използването на Страницата или от временната невъзможност да бъдат достъпени/използвани Страницата.


2.4 Технологията и дизайнът на Страницата могат да бъдат променяни без предварително известяване.


2.5 Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.


3. АВТОРСКИ ПРАВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ


3.1 При използването на ресурсите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание, което може е обект на авторското право и/или други права на интелектуална собственост.  Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта (новини и актуална информация, авторски снимки и видео материали, становища, анализи и публикации) са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.


3.2 Използването на материали от Страницата е изрично забранено.

4. ОГРАНИЧАВАНЕ НА  ОТГОВОРНОСТТА

4.1 Новините ЕЮ полага всички усилия, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Новините ЕЮ не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Новините ЕЮ за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

4.2 Новините ЕЮ не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на препратки към Интернет страници и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на Страницата. 

4.3 Новините ЕЮ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

4.4 Новините ЕЮ има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.